Ka Iwi

Lit., The bone. (Pukui, Elbert, Mo'okini)

Ka Iwi Coastline 1937

Kalaniana'ole Highway 1940

Kalaniana'ole Highway 1960

Kalaniana'ole Highway 1944