Ka Iwi

Lit., The bone. (Pukui, Elbert, Moʻokini)

Ka Iwi Coastline 1937

Kalaniana'ole Highway 1940

Kalanianaʻole Highway 1960

Kalanianaʻole Highway 1944